พระมหากษัตริย์ไทย/บุคคลสำคัญ
มรดกของไทย/ประวัติศาสตร์
โครงการพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง
คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่งปรับย้ายนายทหารประทวน
หมายเลขโทรศัพท์ ใน นขต.ทบ.
สมุดโทรศัพท์ บก.ทท. ๒๕๕๓
กองจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก
สถานีวิทยุออนไลท์อุบล
พระบรมราชโอวาท
นักวิชาการหลังเขา
มหาวิทยาลัยคนนอนดึก
ประกาศจับ สภอ.เชียงแสน
ประกาศและแจ้งเบาะแส
แบบฟอร์มพิมพ์งานสารบรรณ
ราชกิจจานุเบกษาฐานันดร
Fac/ ebook
แห
ดาวโหลดกูเกิ้ลเอิ้ท
ส่งเมลใช้ง่ายกับgoogle
.การใช้ Google map
โปรแกรมดูทีวี 1800 ช่อง
ดาวโหลดโปรแกรมMSN
บราวเซอร์Opera
บราวเซอร์Firefox 3.0
โปรแกรมจัดเรียงข้อมูล
ทำความสะอาดฮาร์สดิส
โปรแกรมแต่งภาพ
โปรแกรมออกแบบเสื้อ
โปรแกรมแต่งภาพ
อส.รุ่นที่ ๒/๓๖
ศิษย์เก่า รร.บ้านปังกู
รายการฟ้าห่มดิน
รวมเพลงเทิดพระเกียรติ
บทความที่น่าอ่าน
 
 
อัลบั้มสาวสวยของเรา
<<ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยผู้จัดทำ>>
รายละเอียดการสมัคร อส.รุ่นที่ ๒๐    
สมัครใช้ Gmail
เครื่องหมายแสดงความสามารถ"จู่โจม"
                                                           

เครื่องหมายหลักสูตรจู่โจม

          กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๒๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช ๒๔๗๗
ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๓๙ ข้อ ๓๖ ทหารซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจมของศูนย์การทหารราบ
กรมยุทธศึกษาทหารบก , ศูนย์การทหารม้า กรมยุทธศึกษาทหารบก , ศูนย์สงครามพิเศษ หรือของ ต่างประเทศ ที่ศูนย์การ
ทหารราบ กรมยุทธศึกษทหารบก , ศูนย์การทหารม้า กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือ ศูนย์สงครามพิเศษ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ามีมาตรฐานเทียบเท่าใช้เครื่องหมายจู่โจมติดที่อกเสื้อข้างขวาใต้แนวเครื่องหมายหน่วยทหารรักษาพระองค์มีลักษณะ
เป็นรูปหัวเสือทำด้วยโลหะสีทองคาบดาบปลายปืน สีเงินทำให้เป็นมัน ด้ามสีน้ำตาลแกมแดงอยู่เหนือช่อชัยพฤกษ์สีเงินทำ
ให้เป็นมัน ขนาดสูง ๒.๕ ซม. กว้าง ๕.๒ ซม. เครื่องหมายตามข้อนี้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด

 


เครื่องหมายเชิดชูเกียรติหลักสูตรทหารมหาดเล็ก ร.๑ รอ.
                                                               

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติหลักสูตรทหารมหาดเล็ก

ความหมาย “เครื่องหมายหลักสูตรทหารมหาดเล็กราชวัลลภ”
- พระเกี้ยวมีรัศมีประดิษฐ์อยู่บนพานแว่นฟ้า (สีทอง) ประกอบด้วยฉัตร 7 ชั้น
หมายถึง “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” (สีทอง)
- ตรงกลาง เป็นรูปอาร์มมีช้างสามเศียรพื้นหลังสีชมพูภายในกงจักร                            
หมายถึง “ราชอาณาจักรไทย”
- ด้านขวา เป็นคชสีห์   หมายถึง “ฝ่ายกลาโหม คือ ทหาร” (สีทอง)
- ด้านขวาล่าง เป็นดอกมะเขือ หมายถึง  “ความสงบสุข อ่อนน้อมถ่อมตน”
-ด้านซ้าย เป็นราชสีห์ หมายถึง “ฝ่ายมหาดไทย คือ ฝ่ายพลเรือน” (สีทอง)
- ด้านซ้ายล่าง เป็นรวงข้าว หมายถึงประชากรของประเทศประกอบอาชีพ
หลักเกษตรกรรม
- คชสีห์ และราชสีห์ แทนความหมาย กลาโหมและมหาดไทย หมายถึง “ ข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนที่มีหน้าที่ป้องกันและปกครองแว่นแคว้นประเทศไทย อันมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระประมุข”
ภาษาบาลี “วิเชตฺวา  พลตา  ภูปํ  รฏฺเฐ  สาเธตุ  วุฑฺฒิโย” แปลว่า ขอให้กองทหารจงยังพระราชาให้มีชัยชนะ และยังความเจริญให้สำเร็จในแผ่นดิน (สีทอง)
- ขนาดกว้าง 7 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร ทำด้วยโลหะ และผ้าปัก (ข้อมูลจาก ร.๑ พัน.๔ รอ.)
เครื่องหมายเชิดชูเกียรตินี้ไม่ได้รับอนุมัติให้มีเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ ผู้ที่มีสิทธิ คือผู้ที่จบการฝึกเท่านั้น เว้นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ
พ.ต.ที่สังกัดหรือรับราชการใน กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์เท่านั้น การประดับรายละเอียด>>

 


เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษหลักสูตรทหารเสือ ร.๒๑ รอ.
   เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารเสือ
         เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารเสือเป็นเครื่องหมายทำด้วยโลหะประดับหน้าอกเสื้อชุดปกติ และเป็นเครื่องหมายปักด้วยไหมสีดำ ประดับที่หน้าอกเสื้อชุดฝึกเบื้องขวา ของทหารเสือทุกนายคือเครื่องหมายที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ผู้บังคับการพิเศษกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯทรงพระราชทานพระราชดำริ ให้มี การฝึกในหลักสูตร ทหารเสือนี้ ซึ่งความหมายของเครื่องหมายเชิดชูเกียรติมี ดังนี้
            หัวใจสีม่วงประดับพระนามาภิไธยย่อ สก.
                         หัวใจสีม่วง หมายถึงผู้บริสุทธิ์ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้เพราะ ผู้ที่ใกล้เสียชีวิตหัวใจจะกลาย จากสีแดงเป็นสีม่วง และในห้วงเวลานั้น บุคคลผู้นั้นจะไม่มีการพูดปดโกหกหรือปิดบังสิ่งใด ๆ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชทานหัวใจสีม่วงนี้แก่กำลังพลใน กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ฯ ทุกนายด้วยทรงมุ่งหวัง ให้กำลังพลทหารเสือทุกนาย เป็นผู้มีความสื่อสัตย์ สุจริต และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
                        ส่วนพระนามาภิไธยย่อ "สก" หมายถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ผู้พระราชทานกำเนิดทหารเสือ
เสือประคองหัวใจสีม่วง หมายถึง กำลังพลทหารเสือทุกนาย ที่เทิดทูนความซื่อสัตย์ สุจริต และจงรักภักดี แทบเบื้องยุคลบาท องค์พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ด้วยความจริงใจ
                        ภูเขา - เกลียวคลื่นและก้อนเมฆ หมายถึง ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็น บนฟ้า พื้นดิน ภูเขา หรือในทะเล ทหารเสือทุกนาย พร้อมที่จะดั้นด้นไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของชาติ และองค์พระมหากษัตริย์
                        " ทหารเสือ " ภายในแพรสบัดชายสีฟ้า หมายถึง ทหารเสือที่สำเร็จในหลักสูตรการฝึก ส่วนแพรสบัดชายสีแดง หมายถึงทหารเสือกิตติมศักดิ์ ซึ่งประดับให้กับผู้ที่กระทำคุณงามความดี ให้แก่ชาติ และพระราชบัลลังก์ โดยสม่ำเสมอ

 

 

Label 4
Content 4
Label 5
Content 5
Label 6
Content 6
Label 7
Content 7
Label 8
Content 8
Label 9
Content 9
Label 10
Content 10
Label 11
Content 11
Label 12
Content 12
Label 13
Content 13
Label 14
Content 14
Label 15
Content 15
Label 16
Content 16
Label 17
Content 17
Label 18
Content 18
Label 19
Content 19
Label 20
Content 20
พัฒนาโดย
เว็บเพื่อการศึกษาจากนักวิชาการหลังเขา
ลิขสิทธิ์ @2009